ساز

      برگرفته از: سازشناسی ایرانی، ارفع اطرایی و محمدرضا درویشی ، موسسه فرهنگی هنری ماهور

  The New Grove: Dictionary Of Music & Musicians            

        سه تار

 

قانون

 

بربط

نی

تمبک

تار

کمانچه