آلبوم صوتی

تنیده │ SPINNED

NHI – ۰۱
تاریخ انتشار : اردیبهشت  ۱۳۹۰

آلبوم تنیده اثر بهنام معصومی یک تجربه در زمینه سازهای کوبه ای است که رویکردی دارد به ریتمهای ۸۰۰ سال پیش ایران . تنیده بر گرفته از همراهی چند ساز کوبه ای است با رنگ و سنوریته های مختلف به صورت پلی ریتمیک و مولتی متر. که شیوه نوینی در نوازندگی سازهای ایرانی محسوب میشود و در طول گوش سپردن به این اثر شما با همراهی ریتم به ژرفای این سازهای کهن پی خواهید برد . سازهای استفاده شده : تمبک ، دف ، دهل


بهنام معصومی : تمبک ، دف  و طراح سازهای کوبه ای


 

 

 

 

A work by Behnām Ma’sumi, “Spinned” is an experimental recording of percussive instruments, with a glimpse into older Persian rhythms. The album is a showcase for several percussive instruments with various sonorities and different timbres, with a poly-rhythmic and multi-metric approach, which is a modern approach to playing the instruments. While listening to this work, by following the rhythms, you will get a deeper rhythmic knowledge of these old instruments
Track List: ۱. Paradise, ۲. Exceeding, ۳. Equivalent, ۴. Alike, ۵. Cheerfulness, ۶. Joyful, ۷. Spinned, ۸. Rhythm

Instruments: daf, tombak, dohol