آلبوم صوتی

سفری تا روشنایی │ JOURNEY TO THE LIGHT

NHI - ۱۰
تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۲

اثر حاضر سه نوازی تار و بربت وتمبک است به بیانی تازه تر و معاصر
حمید بهروزی نیا تار را در منار بربت یاسمین شاه حسینی نشانده تا با کاروانی از ملودی سوار بر ریتم کامران منتظری راهی را آغاز کند . که شنونده در خلوت شب و تنهایی از سراب بگذرد و صبح امید را با روشنایی تجربه نماید.

 
حمید بهروزی‌نیا                      تار
کامران منتظری                      تمبک
یاسمین شاه‌حسینی              بربت

 

 

 

 

 

This music on this album is trio for tar, barbat and tombak, with a contemporary approach. Hamid Behruziniā, the bandleader of Lotus group, started tār under Hosein Behruziniā, his uncle, and continued studying music under different teachers such as Mohammad-Rezā Rahimi, Behnām Shojā’i, Mohammad-Rezā Ebrāhimi and Hushang Zarif. He also had the opportunity to learn from masters such as Arshad Tahmāsebi, Ᾱidin Oliānasab, Siāmak Banā’i and Dāruish Pirniākān
Musicians: Kāmrān Montazeri (tombak and percussion), Yāsamin Hoseini (barbat), Hamid Behruziniā (tār)
Track List: ۱. First Step, ۲. Passion for the Road, ۳. With the Caravan, ۴. Mirage, ۵. Night and Loneliness, ۶. Dawn of Hope, ۷. Longing, ۸. Light
Instruments: tombak, barbat, tār