آلبوم صوتی

پندار │ SUPPOSITION

NHI – ۰۷
تاریخ انتشار : دی  ۱۳۹۱
پندار از درون واژه فرد تراوش میشود نام آلبومی است از آرش عادل پور که مسیر داستانی را بیان میکند که از یک تجربه درونی از خود آگاهی است که به طرف کمال میرود . آلبوم پندار در ژانر تلفیقی با ابزار موسیقی سنتی با خلق ملودیها به داستان سرایی میپردازد و در واقع پردازش یک داستان مدرن از سنت به واقعیت غایی است . سازهای استفاده شده :فلوت ، گیتار ، گیتار بیس ، بنجو ، تمبک ، قیچک .

گروه آشا
آهنگساز ، گیتار                  آرش عادل پور
 بنجو                                 محمد علی محمدحسنی  
سنتور                               گلنوش ملایری
قیچک                                رضا آبایی
فلوت                                 حمید خسروشاهی 
گیتار باس                          نیما دلنوازی 
سازهای کوبه ای               بهنام معصومی 


Music on “Supposition” is fusion music of meditation and self-hypnotism. The music, although hard to classify, can be filed under genre of world music, or as the composer has noted, “Mystical.” Subtitled “Ultimate Reality, Towards Divinity,” this album is in fact a path, narrating the story of a life that begins inwardly, and goes on a road to self-consciousness that finally leads to maturity. The music is fashioned in way that the listener can experience different stages of mediation. Each musical instrument is a symbol for some elements in that process.
Track List: ۱. Life in Process, ۲. Preparation, ۳. Mantra, ۴. Reaching the Light, ۵. Mystical Suspension, ۶. Toward Divinity (introduction)
. Toward Divinity, ۸. Ultimate Reality.
Instruments: flute, guitar, bass guitar, banjo , tombak , qeichak