آلبوم صوتی

یک متر و هفتاد صدم ONE METER SEVENTY

 

NHI - ۱۷

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۴

دکلمه اشعار بانو سیمین بهبهانی با صدای خود سیمین بهبهانی و مرتضی یاسوری همراه با موسیقی سیامک جهانگیری که بر پایه کوارتت زهی و در بعضی از لحظات همراه با ساز نی می باشد.

سیمین بهبهانی             گوینده
مرتضی یاسوری             گوینده
مجید اسماعیلی            ویلنسل
علیرضا دریایی              ویلن و ویلن آلتو  
حمید خوانساری            عود
سیامک جهانگیری         نی و نیِ قمیشی